The essence od nature

EU PROW"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu opracowanie innowacyjnej technologii przemysłowego wytworzenia, rozpuszczenia oraz podania ozonu na owoc oraz opracowanie udoskonalonej innowacji marketingowej w formie komunikatorów informujących, że jabłko zostało poddane procesowi ozonowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania m16 Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: produkt w postaci jabłka o obniżonej zawartości pozostałości środków ochrony roślin, grzybów, bakterii i wirusów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości owocu

Celem operacji jest opracowanie innowacyjnej technologii przemysłowego wytworzenia, rozpuszczenia oraz podania ozonu na owoc, w ramach której powstanie udoskonalony produkt w postaci jabłka o obniżonej zawartości pozostałości środków ochrony roślin, grzybów, bakterii i wirusów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości owocu.
Celem operacji jest również opracowanie udoskonalonej innowacji marketingowej w formie komunikatorów (sticker oraz kod QR) informujących klienta o tym, że kupowane jabłko zostało poddane procesowi ozonowania. Realizacja operacji pt. „Poprawa jakości i zdrowotności jabłek poprzez zmniejszenie pozostałości środków ochrony roślin, w tym pestycydów oraz grzybów, bakterii i wirusów przy wykorzystaniu technologii ozonowania” w ramach działania M16 "Współpraca" PROW 2014-2020. Operacja realizowana przez grupę operacyjna pod nazwą „Grupa Operacyjna na Rzecz Zdrowych Jabłek”.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 3 830 246PLN


W pierwszym etapie opracowano założenia dla instalacji ozonowania. Celem jest zakup, montaż i parametryzacja instalacji do ozonowania wody przenoszącej owoce. W wyniku badań :
Wytypowano 9 miejsc osadzenia nowych urządzeń systemu, wytyczono 4 linie zasilające oraz 6 potencjalnych linii dostarczenia ozonu ze względu na bezpieczeństwo pracowników (BHP – ozon) i punktów odbiorczych w obecnym ciągu (4 sztuk - zatapianie skrzyni, wanna z kąpielą wodną, kurtyna wodna – opcja ponownego zatapiania), określono minimalne stężenie O3 na poziomie 0,6 ppm wskazując przedział właściwy (maksymalny) na poziomie 2,2–3,5 ppm, prace rozwojowe w zakresie przechowywania owoców w magazynie wysokiego składowania w korelacji do długotrwałości i stężenia ozonowania – wartość początkowa 0 – wydłużenie przechowywania powyżej 30 dni. Wypracowano ułożenia skrzyń z możliwością ich ponownego ozonowania w tym zdublowaną kąpielą (zatapianie skrzyni, wanna z kąpielą wodną, kurtyna wodna – opcja ponownego zatapiania) – wzrost przechowalności o 15 do 20%. Fizyczny montaż elementów układu stan początkowy 0 – docelowy 10 urządzeń, instalacja szafy sterowniczej stan początkowy 0 – docelowy 1. Położenie przyłącza do szafy sterowniczej. Instalacja głównych czujników ozonu (zatapianie, sortownia, linia pakująca) z 0 do 3 sztuk i układu nadzoru – główny wyłącznik – 1 sztuka.

Wyznaczono niezbędne miejsce do budowy instalacji i montażu wytypowanych urządzeń. Zoptymalizowano układ poprzez zmniejszenie zbiorników z O3 z 600 do 400 l, podwojono układ magazynowania środka. Po analizie technicznej urządzeń i redukcji filtrów z 4 do maks. 2 w układzie, połączono instalację, nastąpiła zmiana położenia kabli w korytkach kablowych (skrócenie o 13 metrów linii), przeniesionego z układu generatora tlenu na drugą stronę linii - poprawiono ergonomię pracy obsługi, testy instalacji na utrzymanie poziomu ozonu – rozwinięto system hydrauliczny poprzez zastosowanie 2 zaworów zwrotnych zamykając układ w zbiorniku kąpieli jabłek, walidowano przepływ czynnika i utrzymanie ciśnienia w układzie – zwiększenie z 0,8 do 1,2 B - zwiększenie do 7,3 – 7,5 B ciśnienia na wylocie generatora tlenu, wdrożenie instalacji z pracami rozwojowymi w zakresie ustawienia głównego urządzenia – generatora ozonu, zmiana czujników temperatury na generatorze ozonu z dokładnością do 0,0100C – jako wynik analizy istoty wpływu fizycznej temperatury wody w kąpieli 8,80C, szybka możliwość reakcji na grzałkach przy spadku już o 0,010-0,0150C, niwelacja siły bezwładności grzałek, Walidacja ciśnień w układzie u układu pneumatycznego – wymiana elektrozaworów z 2 do 3 drogowych, walidacja końcowa - zmniejszenie stężenia ozonu w powietrzu na 3 stanowiskach w presortingu do 0,1 mg/m3 z dopuszczalnych normą 0,2mg/m3 (≈ 0,1 ppm), analiza i finalne rezygnacja z wyciągów ziemnych na rzecz wentylatorów, zmiana ciągu wentylatorów po odbiorze wstępnym o ciągu z 1175 na ponad 3270 m3/h, zamiana i zwiększenie wielkości okapów powyżej 1200 x 600 mm. Instalacja końcowa po walidacji systemu to redukcja mikroorganizmów na poziomie 80-85% w I kąpieli, eliminacja zakażeń wtórnych na poziomie 85-95% po wtórnym ozonowaniu, zwiększenie sprawności układu hydraulicznego, optymalizacja układu elektrycznego, ergonomii pracy stanowisk na presortingu – stan wyjściowy 75% zmiana sprawności układu do około 90%.

Realizacja etapu doprowadziła do określenia założeń dla budowy prototypowej instalacji ozonowania jabłek, wykonania i wdrożenia instalacji ozonowania, określenia optymalnego stężenia ozonu, określenia optymalnego czasu podawania ozonu na owoc oraz określenia optymalnej temperatury wody ozonowanej.

Drugi etap to badanie owoców(jabłek) na zasadność ochrony roślin przed i po ozonowaniu.

W ramach prowadzonych prac badawczych zbadano też inne funkcje ozonu w zakresie dezaktywacji pestycydów pochodzących z oprysków owoców podczas procesu dojrzewania.

Dedykowany do przedmiotowego procesu ozon jest substancją o silnych właściwościach utleniających. W związku z tą właściwością został zaimplementowany do odkażania wody technologicznej, w której dokonuje się proces mycia i transportu jabłek. Finalnie ozon w odpowiednim stężeniu ma dziać jako czynnik podłużający trwałość owoców w procesie przechowywania a nawet transportu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Ozonowanie jako zaawansowany proces utleniania wykorzystywane jest w procesach technologicznych, ponieważ :
- przyśpiesza niektóre reakcje chemiczne - wspomaga procesy filtracyjne - pozwala efektywnie usunąć m.in. żelazo, mangan, amoniak - przyśpiesza utlenianie mikrozanieczyszczeń oraz naturalnej materii organicznej - przywraca wodzie naturalną barwę i krystaliczną przejrzystość - usuwa z wody nieprzyjemny smak i zapach

Ozonowanie wody to szybki, pewny i sprawdzony sposób usunięcia z niej drobnoustrojów – bakterii i wirusów oraz pestycydów pod warunkiem utrzymania jego stałego poziomu podczas procesu technologicznego.

Wykonano analizę do przedmiotowych badań , która wykazała , że włączenie ozonowania do przechowywania owoców w tym także jabłek istotnie zmniejsza poziom mikroorganizmów powodujących psucie i gnicie owoców, zmniejszenie ubytków masy oraz redukcję pozostałości pestycydów.


Nr próby: 194/11/21 Nr gospodarza: 15256 Odmiana: eliza Nr partii: BR150828L1 Data przyjęcia: 12.11.2021

nazwa pestycydu najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/kg] wynik badania [mg/kg]
próbka ozon kwas octowy 10% 25% witamina C 3% nadtlenek wodoru
1 2 3 1 2 3 1 2 3
acetamiprid 0,4 0,054 0,045 0,0
26
0,0
31
0,0
15
0,0
30
0,0
29
0,0
92
0,03
4
0,01
9
0,04
7
methoxyfenozide 2 0,013 0,011 - - - 0,0
06
0,0
05
0,0
08
0,0
6
0,0
6
0,0
9
flonicamid 0,3 0,013 0,013 0,0
17
0,0
27
0,0
07
0,0
19
0,0
18
- 0,01
2
0,01
1
0,01
2
captan 10 0,13 0,18 0,1
00
0,0
80
0,0
76
0,1
24
0,1
42
0,1
69
0,13
1
0,12
7
0,21
3


Odmiana: jonaprince Nr próby: 162/11/21

nazwa pestycydu najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/kg] wynik badania [mg/kg]
próbka przed ozonowaniem próbka po ozonowaniu
acetamiprid 0,4 0,025 0,007
indoxacarb 0,5 0,021 poniżej granicy wykrywalności
flonicamid 0,3 0,026 poniżej granicy wykrywalności
tebuconazole 0,3 0,374 0,018


Odmiana: najdared Nr próby: 542/10/21

nazwa pestycydu najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/kg] wynik badania [mg/kg]
próbka przed ozonowaniem próbka po ozonowaniu
flonicamid 0,3 0,018 poniżej granicy wykrywalności
chlorpyrifos 0,01 0,017 poniżej granicy wykrywalności
captan 10 0,107 poniżej granicy wykrywalności
tebuconazole 0,3 0,026 poniżej granicy wykrywalności


Odmiana: red chief Nr próby: 085/12/21

nazwa pestycydu najwyższe dopuszczalne stężenie [mg/kg] wynik badania [mg/kg]
próbka przed ozonowaniem próbka po ozonowaniu
carbendazim 0,2 0,131 0,071
acetamiprid 0,4 0,043 0,03
thiophanate-methyl 0,5 0,163 0,026
captan 10 0,432 0,214